Usmerňovacích filtrov v lineárnom stabilizátore so stabilizátorom - Diversant Software

Logo DSW
Logo DSW
Logo DSW
Prejsť na obsah

Usmerňovacích filtrov v lineárnom stabilizátore so stabilizátorom

Moje dokumenty > Dimenzovanie a návrh
Kondenzátor pre usmerňovač s LM78xx
Elektrolytické kondenzátory sa v usmerňovačoch používajú vo funkcii jednoduchého usmerňovacieho filtra, ktorý má za úlohu usmernený priebeh napätia vyhladiť. Veľkosť kapacity kondenzátora je veľmi dôležitá, pretože správne navrhnutý filter zabezpečí správnu kvalitu výstupného napätia na výstupe z usmerňovača. Dôležité je to najmä vtedy, ak na výstup usmerňovača pripojíme klasický lineárny trojsvorkový stabilizátor LM78xx, alebo LM79xx. Pre správnu funkciu stabilizátora musíme zabezpečiť, aby na vstupných svorkách nekleslo napätie pod katalógom stanovené napätie UminAk by sa to stalo, tak stabilizátor nedokáže na výstupe posktytnúť požadované napätie. Pri LM78xx je dropout napätie minimálne Udrop=2,00V. Vtedy do vzťahu musíme dosadiť Umin=Uout+Udrop t.z. Udrop=2,00V. V praxi sa používajú aj tzv. "Low-DropOut" lineárne stabilizátory napr. LM1117, ktoré sa vyznačujú malým rozdielom vstupného a výstupného napätia. Typicky je to napätie cca. Udrop=1,30V.

Vzťah na výpočet veľkosti filtračného kondenzátora pre LM78xx:

alebo po dosadení Uout do predchádzajúceho vzťahu

C [F]        - kapacita kondenzátora
f  [Hz]      - frekvencia napätia
I [A]        - hodnota odoberaného prúdu
Umin  [V]   - je minimálna hodnota napätia na kondenzátore
Umax [V]   - je maximálna hodnota napätia na kondenzátore
Uout [V]   - je hodnota napätia na výstupných svorkách LM78xx
Bloková schéma stabilizátora LM78xx
Bloková schéma stabilizátora LM1117
Dôležité upozornenie !

Lineárne stabilizátory potrebujú pre svoju správnu funkciu aby sa odoberal minimálne prúd I=10mA. Keď nie je táto podmienka splnená, tak môže pri niektorých typoch lineárnych stabilizátoroch rady 78xx zvýšiť napätie na výstupných svorkách Uout nad požadovanú stabilizovanú hodnotu napätia, čo môže spôsobiť poškodenie elektronických obvodov pripojených k výstupným svorkám stabilizátora. Stabilizátory LM78xx vyžadujú pripojené blokovacie kondenzátory C=100nF k obom svorkám voči zápornému pólu napájacieho napätia GND. Musia byť umiestnené čo najbližšie k vývodom. Zabraňujú rozkmitaniu stabilizátora.
Logo DSW
Logo DSW
Návrat na obsah